Strategické plánování

Systematický proces předvídání žádoucí budoucnosti a překládání této vize do obecně definovaných cílů a postup kroků k jejich dosažení.


Strategic Planning

A systematic process of envisioning a desired future, and translating this vision into broadly defined goals or objectives and a sequence of steps to achieve them.

Použito v metodice