Telekomunikace

Elektronická komunikace pomocí speciálních zařízení na vzdálenosti nebo kolem zařízení, která vylučují přímou interpersonální výměnu.


Telecommunications

Electronic communication by special devices over distances or around devices that preclude direct interpersonal exchange.

Použito v metodice