Vlastník rizika

Osoba, do které organizace investovala pravomoc a odpovědnost za rozhodování založená na rizicích a která vlastní ztrátu spojenou s realizovaným rizikovým scénářem.


Risk Owner

The person in whom the organization has invested the authority and accountability for making risk‐ based decisions and who owns the loss associated with a realized risk scenario.

Použito v metodice