Vzájemné převzetí

Proces selhání, který je v zásadě dvouchodý pohotovostní režim: dva servery jsou konfigurovány tak, aby oba mohli převzít skupinu zdrojů druhé uzlu. Obě musí mít dostatek výkonu centrální procesní jednotky (CPU), aby obě aplikace používaly dostatečnou rychlost, nebo se musí vzít v úvahu očekávané ztráty výkonu, dokud se neúspěšný uzel znovu začlení.


Mutual Takeover

A fail‐over process, which is basically a two‐way idle standby: two servers are configured so that both can take over the other node’s resource group. Both must have enough central processing unit (CPU) power to run both applications with sufficient speed, or expected performance losses must be taken into account until the failed node reintegrates.

Použito v metodice