Třetí strana

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.


Third side

A natural or legal person, a public authority, an agency or other entity not a data subject, an administrator, a processor, or a person directly responsible to the controller or processor authorized to process personal data.

Použito v metodice