Akreditace typu

Forma akreditace, která se používá k autorizaci více instancí hlavní aplikace nebo systému obecné podpory pro provoz na schválených místech se stejným typem výpočetního prostředí. V situacích, kdy je na více místech instalována velká aplikace nebo systém obecné podpory, bude akreditace typu splňovat požadavky C & A, pouze pokud aplikace nebo systém tvoří společná sada testovaných a schválených hardwarových, softwarových a firmwarových prostředků.


Type Accreditation

A form of accreditation that is used to authorize multiple instances of a major application or general support system for operation at approved locations with the same type of computing environment. In situations where a major application or general support system is installed at multiple locations, a type accreditation will satisfy C&A requirements only if the application or system consists of a common set of tested and approved hardware, software, and firmware.

Použito v metodice