Akreditační hranice

Všechny součásti informačního systému, které mají být schváleny pro provozování oprávněným úředníkem a vylučují samostatně autorizované systémy, ke kterým je informační systém připojen.


Accreditation Boundary

All components of an information system to be authorized for operation by an authorizing official and excludes separately authorized systems, to which the information system is connected.

Použito v metodice