Architekt informační bezpečnosti

Osoba, skupina nebo organizace odpovědná za zajištění toho, aby požadavky na zabezpečení informací nezbytné pro ochranu základních úkolů organizace a podnikových procesů byly odpovídajícím způsobem řešeny ve všech aspektech podnikové architektury, včetně referenčních modelů, segmentových a řešení architektury a výsledných informačních systémů podporujících tyto mise a podnikových procesů.


Information Security Architect

Individual, group, or organization responsible for ensuring that the information security requirements necessary to protect the organization’s core missions and business processes are adequately addressed in all aspects of enterprise architecture including reference models, segment and solution architectures, and the resulting information systems supporting those missions and business processes.

Použito v metodice