Bezpečnost

Podmínka vyplývající ze zavedení a zachování ochranných opatření, která podniku umožňují plnit své poslání nebo kritické funkce navzdory rizikům ohroženým jeho používáním informačních systémů. Ochranná opatření mohou zahrnovat kombinaci odstrašování, vyhýbání se, prevenci, odhalování, obnovení a opravy, které by měly být součástí přístupu řízení rizik podniku.


Security

A condition that results from the establishment and maintenance of protective measures that enable an enterprise to perform its mission or critical functions despite risks posed by threats to its use of information systems. Protective measures may involve a combination of deterrence, avoidance, prevention, detection, recovery, and correction that should form part of the enterprise’s risk management approach.

Použito v metodice