Bezpečnostní zásady kryptografického modulu

Přesná specifikace bezpečnostních pravidel, podle kterých bude kryptografický modul fungovat, včetně pravidel odvozených z požadavků této normy (FIPS 140-2) a dodatečných pravidel uložených prodávajícím.


Cryptographic Module Security Policy

A precise specification of the security rules under which a cryptographic module will operate, including the rules derived from the requirements of this standard (FIPS 140-2) and additional rules imposed by the vendor.

Použito v metodice