Časová bomba

Rezidentní počítačový program, který spouští neautorizovaný čin v předem stanoveném čase.


Time Bomb

Resident computer program that triggers an unauthorized act at a predefined time.

Použito v metodice