Chránit heslem

Schopnost chránit soubor pomocí kontroly přístupu k heslu a chrání obsah dat před prohlížením s příslušným prohlížečem, pokud není zadáno správné heslo.


Password Protected

The ability to protect a file using a password access control, protecting the data contents from being viewed with the appropriate viewer unless the proper password is entered.

Použito v metodice