CIRT

Computer Incident Response Team

Skupina osob obvykle složená z bezpečnostních analytiků zorganizovaných za účelem vypracování, doporučení a koordinace okamžitých opatření ke zmírnění následků kontaminace, vymýcení a obnovy vyplývající z počítačových bezpečnostních incidentů. Také nazýván tým odpovědnosti za počítačové incidenty (CSIRT) nebo CIRC (Centrum odezvy na počítačové incidenty, schopnost odpovědi na počítačové incidenty nebo tým Cyber Incident Response Team).


CIRT

Computer Incident Response Team

Group of individuals usually consisting of Security Analysts organized to develop, recommend, and coordinate immediate mitigation actions for containment, eradication, and recovery resulting from computer security incidents. Also called a Computer Security Incident Response Team (CSIRT) or a CIRC (Computer Incident Response Center, Computer Incident Response Capability, or Cyber Incident Response Team).

Použito v metodice