DAA

Určený schvalovací orgán

Úředník s pravomocí formálně převzít odpovědnost za provoz systému na přijatelné úrovni rizika. Tento termín je synonymem pro pověřování úředníka, určeného akreditačního orgánu a pověřené akreditační autority.


DAA

Designated Approval Authority

Official with the authority to formally assume responsibility for operating a system at an acceptable level of risk. This term is synonymous with authorizing official, designated accrediting authority, and delegated accrediting authority.

Použito v metodice