Dědičnost

Situace, kdy informační systém nebo aplikace obdrží ochranu před bezpečnostními kontrolami (nebo částmi bezpečnostních kontrol), které jsou vyvíjeny, prováděny, posuzovány, autorizovány a sledovány jinými subjekty než subjekty odpovědnými za systém nebo aplikaci, subjekty buď interní nebo externí organizace, kde sídlí systém nebo aplikace.


Inheritance

A situation in which an information system or application receives protection from security controls (or portions of security controls) that are developed, implemented, assessed, authorized, and monitored by entities other than those responsible for the system or application; entities either internal or external to the organization where the system or application resides.

Použito v metodice