Dotazování

Používá se k získání předchozích ukazatelů nebo vztahů, včetně telefonních čísel, adres IP a jmen fyzických osob z extrahovaných dat.


Interrogation

Used to obtain prior indicators or relationships, including telephone numbers, IP addresses and names of individuals, from extracted data.

Použito v metodice