Emitent ověření osobní identity

Autorizovaný tvůrce průkazů totožnosti, který obstarává prázdné průkazy totožnosti FIPS, je inicializuje pomocí příslušného softwaru a datových prvků pro požadovanou aplikaci pro ověření totožnosti a řízení přístupu, přizpůsobí karty identifikačním pověřením oprávněných subjektů a dodává personalizovanou kartu autorizované osoby spolu s příslušnými pokyny pro ochranu a použití.


Personal Identity Verification Issuer

An authorized identity card creator that procures FIPS-approved blank identity cards, initializes them with appropriate software and data elements for the requested identity verification and access control application, personalizes the cards with the identity credentials of the authorized subjects, and delivers the personalized card to the authorized subjects along with appropriate instructions for protection and use.

Použito v metodice