Forenzně vyčištěno

Digitální média, která jsou zcela vymazána ze všech dat, včetně nevýznamných a zbytkových dat, naskenovaných pro malware a ověřených před použitím.


Forensically Clean

Digital media that is completely wiped of all data, including nonessential and residual data, scanned for malware, and verified before use.

Použito v metodice