Hodnota

Relativní hodnota nebo význam investice pro podnik, jak jej vnímají jeho klíčové zainteresované strany, vyjádřená jako celkový přínos životního cyklu čistých souvisejících nákladů, upravených o riziko a (v případě finanční hodnoty) o časovou hodnotu peněz.


Value

The relative worth or importance of an investment for an enterprise, as perceived by its key stakeholders, expressed as total life cycle benefits net of related costs, adjusted for risk and (in the case of financial value) the time value of money.

Použito v metodice