Hot místo

Místo zálohování, které obsahuje telefonní systémy s již připojenými telefonními linkami. Sítě budou také na místě, s připojenými a zapnutými všemi potřebnými směrovači a přepínači.

Desky budou mít stolní počítače nainstalované a čekající a serverové oblasti budou plné potřebného hardwaru pro podporu kritických obchodních funkcí. Během několika hodin se horké místo může stát plně funkčním prvkem organizace.


Hot Site

Backup site that includes phone systems with the phone lines already connected. Networks will also be in place, with any necessary routers and switches plugged in and turned on.

Desks will have desktop PCs installed and waiting, and server areas will be replete with the necessary hardware to support business-critical functions. Within a few hours, a hot site can become a fully functioning element of an organization.

Použito v metodice