Hranice zabezpečení oprávnění

Autorizační hranice. Všechny součásti informačního systému, které mají být schváleny pro provozování oprávněným úředníkem a vylučují samostatně autorizované systémy, ke kterým je informační systém připojen.


Security Authorization Boundary

Authorization Boundary. All components of an information system to be authorized for operation by an authorizing official and excludes separately authorized systems, to which the information system is connected.

Použito v metodice