IA

Zajištění informací

Opatření, která chrání a obhajují informační systémy zajištěním jejich dostupnosti, integrity, autentizace, důvěrnosti a neodsoudnosti. Mezi tato opatření patří zajištění obnovy informačních systémů pomocí ochrany, detekce a reakčních schopností.


IA

Information Assurance

Measures that protect and defend information and information systems by ensuring their availability, integrity, authentication, confidentiality, and non-repudiation. These measures include providing for restoration of information systems by incorporating protection, detection, and reaction capabilities.

Použito v metodice