IA Infrastruktura

Podkladový bezpečnostní rámec, který leží mimo definované hranice podniku, ale podporuje jeho produkty s IA bezpečnostní postoj a plán řízení rizik.


IA Infrastructure

The underlying security framework that lies beyond an enterprise’s defined boundary, but supports its IA and IA-enabled products, its security posture and its risk management plan.

Použito v metodice