Informační technologie

Jakékoli zařízení nebo propojený systém nebo subsystém zařízení, které se používá k automatickému získávání, uchovávání, manipulaci, řízení, pohybu, ovládání, zobrazení, přepínání, výměny, přenosu nebo přijímání dat nebo informací výkonnou agenturou.

Pro účely předchozí věty zařízení používá výkonná agentura, pokud je zařízení používá přímo výkonnou agenturou nebo je využívá dodavatel na základě smlouvy s výkonnou agenturou, která

1) Vyžaduje použití takového zařízení.

2) Vyžaduje, aby bylo takové zařízení ve významné míře využíváno při poskytování služby nebo při výrobě zařízení. Termín informační technologie zahrnuje počítače, pomocná zařízení, software, firmware a podobné postupy, služby (včetně podpůrných služeb) a související zdroje.


Information technology

Any equipment or interconnected system or subsystem of equipment that is used in the automatic acquisition, storage, manipulation, management, movement, control, display, switching, interchange, transmission, or reception of data or information by the executive agency.

For purposes of the preceding sentence, equipment is used by an executive agency if the equipment is used by the executive agency directly or is used by a contractor under a contract with the executive agency which

1) Requires the use of such equipment.

2) requires the use, to a significant extent, of such equipment in the performance of a service or the furnishing of a product. The term information technology includes computers, ancillary equipment, software, firmware and similar procedures, services (including support services), and related resources.

Použito v metodice