Inicializace uživatele

Funkce v životním cyklu klíčového materiálu; proces, při kterém uživatel inicializuje svou kryptografickou aplikaci (např. instalace a inicializace softwaru a hardwaru).


User Initialization

A function in the life cycle of keying material; the process whereby a user initializes its cryptographic application (e.g., installing and initializing software and hardware).

Použito v metodice