Interview

Typ metody hodnocení, která je charakterizována procesem vedení diskusí s jednotlivci nebo skupinami v rámci organizace, aby se usnadnilo porozumění, bylo dosaženo objasnění nebo vedlo k umístění důkazů, jejichž výsledky jsou použity k podpoře určení účinnosti bezpečnostní kontroly přesčas.


Interview

A type of assessment method that is characterized by the process of conducting discussions with individuals or groups within an organization to facilitate understanding, achieve clarification, or lead to the location of evidence, the results of which are used to support the determination of security control effectiveness over time.

Použito v metodice