Komoditní služba

Služba informačních služeb (např. Telekomunikační služba) nabízená poskytovatelem komerčních služeb zpravidla velkému a různorodému souboru spotřebitelů.

Organizace, která získá a nebo přijímá komoditní službu, má omezenou viditelnost ve struktuře řízení a činnosti poskytovatele a zatímco organizace může být schopna vyjednat dohody na úrovni služeb, organizace obvykle není schopna vyžadovat, aby poskytovatel implementovat specifické bezpečnostní kontroly.


Commodity Service

An information system service (e.g., telecommunications service) provided by a commercial service provider typically to a large and diverse set of consumers.

The organization acquiring and/or receiving the commodity service possesses limited visibility into the management structure and operations of the provider, and while the organization may be able to negotiate service-level agreements, the organization is typically not in a position to require that the provider implement specific security controls.

Použito v metodice