Kryptografická funkce Hash

Funkce, která mapuje řetězec bitů libovolné délky na řetězec bitů s pevnou délkou. Schválené funkce hash splňují následující vlastnosti:

1) (Jednosměrná) Je výpočetně nemožné najít jakýkoliv vstup, který mapuje na jakýkoli předem určený výstup.

2) (Odolnost proti kolizi) Je výpočetně nemožné nalézt dva odlišné vstupy, které mapují stejný výstup.


Cryptographic Hash Function

A function that maps a bit string of arbitrary length to a fixed length bit string. Approved hash functions satisfy the following properties:

1) (One-way) It is computationally infeasible to find any input which maps to any pre-specified output.

2) (Collision resistant) It is computationally infeasible to find any two distinct inputs that map to the same output.

Použito v metodice