Kryptografický produkt

Kryptografický klíč (veřejný, soukromý nebo sdílený) nebo certifikát veřejného klíče, používaný pro šifrování, dešifrování, digitální podpis nebo ověření podpisu; (CKL) a seznamy zrušených certifikátů (CRL) získané důvěryhodnými prostředky ze stejného zdroje, které ověřují pravost klíčů nebo certifikátů.

Chráněný software, který generuje nebo regeneruje klíče nebo certifikáty, může být také považován za kryptografický produkt.


Cryptographic Product

A cryptographic key (public, private, or shared) or public key certificate, used for encryption, decryption, digital signature, or signature verification; and other items, such as compromised key lists (CKL) and certificate revocation lists (CRL), obtained by trusted means from the same source which validate the authenticity of keys or certificates.

Protected software which generates or regenerates keys or certificates may also be considered a cryptographic product.

Použito v metodice