Kvantitativní hodnocení

Použití souboru metod, zásad nebo pravidel pro posouzení rizik založených na použití čísel, kde významy a přiměřenost hodnot jsou udržovány uvnitř i vně kontextu posouzení.


Quantitative Assessment

Use of a set of methods, principles, or rules for assessing risks based on the use of numbers where the meanings and proportionality of values are maintained inside and outside the context of the assessment.


Použito v metodice