Lidksý Firewall

Osoba připravená působit jako síťová vrstva obrany prostřednictvím vzdělávání a povědomí.


Human Firewall

A person prepared to act as a network layer of defense through education and awareness.

Použito v metodice