Logický obvod

Koncepční obvod, který se vztahuje na všechny určené uživatelům systému, a to jak přímo, tak nepřímo spojeny, kteří dostávají výstup ze systému bez spolehlivého přezkoumání příslušným orgánem. Umístění takového přezkumu se obvykle označuje jako "vzduchová mezera".


Logical Perimeter

A conceptual perimeter that extends to all intended users of the system, both directly and indirectly connected, who receive output from the system without a reliable human review by an appropriate authority. The location of such a review is commonly referred to as an “air gap.”


Použito v metodice