Metodologie chybné hypotézy

Systémová analýza a technika penetrace, v níž jsou analyzovány specifikace a dokumentace pro informační systém, aby se vytvořil seznam hypotetických chyb.

Tento seznam je upřednostňován na základě odhadované pravděpodobnosti existence chyby, jeho snadnosti využití a rozsahu kontroly nebo kompromisu, který by poskytoval. Seznam priorit se používá k provedení penetračního testování systému.


Flaw Hypothesis Methodology

System analysis and penetration technique in which the specification and documentation for an information system are analyzed to produce a list of hypothetical flaws.

This list is prioritized on the basis of the estimated probability that a flaw exists, on the ease of exploiting it, and on the extent of control or compromise it would provide. The prioritized list is used to perform penetration testing of a system.

Použito v metodice