MOU/A

Memorandum o porozumění / dohoda

Dokument založený mezi dvěma nebo více stranami s cílem definovat jejich příslušné povinnosti při plnění konkrétního cíle nebo poslání. V této příručce definuje MOU/A odpovědnost dvou nebo více organizací při vytváření, provozu a zabezpečení propojení systémů.


MOU/A

Memorandum of Understanding/Agreement

A document established between two or more parties to define their respective responsibilities in accomplishing a particular goal or mission. In this guide, an MOU/A defines the responsibilities of two or more organizations in establishing, operating, and securing a system interconnection.

Použito v metodice