Náhradní plán

Politika a postupy řízení používané k vedení podnikové reakce na vnímanou ztrátu schopnosti poslání. Plán pro nepředvídané události je prvním plánem, který používají manažeři podnikového rizika k určení toho, co se stalo, proč a co dělat. Může upozorňovat na plán nepřetržitého provozu (COOP) nebo na plán obnovy po katastrofě v případě závažných poruch.


Contingency Plan

Management policy and procedures used to guide an enterprise response to a perceived loss of mission capability. The Contingency Plan is the first plan used by the enterprise risk managers to determine what happened, why, and what to do. It may point to the Continuity of Operations Plan (COOP) or Disaster Recovery Plan for major disruptions.

Použito v metodice