Nízký dopad

Ztráta důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti, u nichž lze očekávat, že budou mít omezený nepříznivý vliv na organizační operace, organizační aktiva, jednotlivce, jiné organizace nebo zájmy Spojených států v oblasti národní bezpečnosti; tj.,

1) Způsobuje zhoršení schopnosti misí v rozsahu a trvání, které organizace mohou vykonávat své primární funkce, avšak účinnost funkcí je výrazně snížena.

2) Výsledkem je menší škoda na organizačních aktivách.

3) Výsledkem je menší finanční ztráta.

4) Výsledkem je drobná újma jednotlivců.


Low Impact

The loss of confidentiality, integrity, or availability that could be expected to have a limited adverse effect on organizational operations, organizational assets, individuals, other organizations, or the national security interests of the United States; i.e.,

1) Causes a degradation in mission capability to an extent and duration that the organization is able to perform its primary functions, but the effectiveness of the functions is noticeably reduced.

2) Results in minor damage to organizational assets.

3) Results in minor financial loss.

4) Results in minor harm to individuals.

Použito v metodice