Obecný podpůrný systém

Vzájemně propojená sada informačních zdrojů pod stejnou kontrolou přímého řízení, která sdílí společnou funkcionalitu. Systém obvykle zahrnuje hardware, software, informace, data, aplikace, komunikace a lidi.

Systémem může být například místní síť (LAN) zahrnující inteligentní terminály, které podporují pobočku, páteř v celém agentuře, komunikační síť, středisko pro zpracování dat oddělení včetně jeho operačního systému a nástrojů, taktickou radiovou síť , nebo organizace sdílené služby zpracování informací (IPSO).


General Support System

An interconnected set of information resources under the same direct management control which shares common functionality. A system normally includes hardware, software, information, data, applications, communications, and people.

A system can be, for example, a local area network (LAN) including smart terminals that supports a branch office, an agency-wide backbone, a communications network, a departmental data processing center including its operating system and utilities, a tactical radio network, or a shared information processing service organization (IPSO).

Použito v metodice