Objekt

Soustava související s pasivním informačním systémem (např. zařízení, soubory, záznamy, tabulky, procesy, programy, domény), které obsahují nebo přijímají informace. Přístup k objektu (subjektem) znamená přístup k informacím, které obsahuje.


Object

Passive information system-related entity (e.g., devices, files, records, tables, processes, programs, domains) containing or receiving information. Access to an object (by a subject) implies access to the information it contains.

Použito v metodice