Obměňovat

Zařízení používané v kryptografickém zařízení ke změně pořadí, ve kterém se obsah posuvného registru používá v různých nelineárních kombinacích obvodů.


Permuter

Device used in cryptographic equipment to change the order in which the contents of a shift register are used in various nonlinear combining circuits.

Použito v metodice