Obnovit

Úkon nebo proces prodloužení platnosti vazby dat potvrzeného certifikátem veřejného klíče vydáním nového certifikátu.


Renew

The act or process of extending the validity of the data binding asserted by a public key certificate by issuing a new certificate.

Použito v metodice