Obrana-v-Breadth

Plánovaný, systematický soubor multidisciplinárních činností, které se snaží identifikovat, řídit a omezit riziko zranitelných zranitelností v každé fázi životního cyklu systému, sítě nebo dílčích komponentů (systém, síť nebo návrh a vývoj produktu, výroba, balení , montáž, systémová integrace, distribuce, provoz, údržba a odchod do důchodu).


Defense-in-Breadth

A planned, systematic set of multidisciplinary activities that seek to identify, manage, and reduce risk of exploitable vulnerabilities at every stage of the system, network, or sub-component life cycle (system, network, or product design and development; manufacturing; packaging; assembly; system integration; distribution; operations; maintenance; and retirement).

Použito v metodice