Ochranné prohlášení

Prohlášení připojené k výstupu nebo výtisku počítače, které udává nejvyšší klasifikaci, která se zpracovává v době, kdy byl výrobek vyroben, a vyžaduje kontrolu výrobku na této úrovni až do stanovení skutečné klasifikace autorizovaným osobou.


Safeguarding Statement

Statement affixed to a computer output or printout that states the highest classification being processed at the time the product was produced and requires control of the product, at that level, until determination of the true classification by an authorized individual.

Použito v metodice