Odolnost proti backtraci

Odolnost proti backtraktům je poskytována ve vztahu k času T, jestliže existuje jistota, že protivník, který má znalost vnitřního stavu Deterministického generátoru náhodných bitů (DRBG) někdy po čase T, nebude schopen rozlišit mezi pozorováními ideálních náhodných bitterů a (předtím neviděné) bitstringy, které byly vygenerovány DRBG před časem T. Komplementární jistota se nazývá Prediction Resistance.


Backtracking Resistance

Backtracking resistance is provided relative to time T if there is assurance that an adversary who has knowledge of the internal state of the Deterministic Random Bit Generator (DRBG) at some time subsequent to time T would be
unable to distinguish between observations of ideal random bitstrings and (previously unseen) bitstrings that were output by the DRBG prior to time T. The complementary assurance is called Prediction Resistance.

Použito v metodice