Penetrace

Neoprávněný akt obejití bezpečnostních mechanismů systému.


Penetration

Unauthorized act of bypassing the security mechanisms of a system.

Použito v metodice