Perimetr

(C & A) Zahrnuje všechny komponenty systému, které mají být akreditovány DAA, a vylučuje samostatně akreditované systémy, ke kterým je systém připojen. Oprávnění zahrnuje všechny součásti systému nebo sítě, pro které je poskytnuto důkazní břemeno na podporu formálního schválení k provozu.


Perimeter

(C&A) Encompasses all those components of the system that are to be accredited by the DAA, and excludes separately accredited systems to which the system is connected. (Authorization) Encompasses all those components of the system or network for which a Body of Evidence is provided in support of a formal approval to operate.

Použito v metodice