Podmíněné služby

Escrow je finanční dohoda, kde třetí strana drží a upravuje platbu prostředků požadovaných pro dvě strany zapojené do dané transakce. Pomáhá zabezpečit transakce tím, že udrží platbu na zabezpečeném úschovním účtu, který je uvolněn pouze tehdy, jsou-li splněny všechny podmínky smlouvy, podléhající kontrole společnosti escrow.


Escrow

An escrow is a financial arrangement where a third party holds and regulates payment of the funds required for two parties involved in a given transaction. It helps make transactions more secure by keeping the payment in a secure escrow account which is only released when all of the terms of an agreement are met as overseen by the escrow company.

Použito v metodice