Podnik

Organizace s definovanou misí / cílem a definovanou hranicí, využívající informační systémy k provádění této mise a odpovědností za řízení vlastních rizik a výkonů.

Podnik může být tvořen ze všech nebo některých z následujících obchodních aspektů: akvizice, řízení programu, finanční řízení (např. Rozpočty), lidské zdroje, bezpečnost a informační systémy, informace a řízení misí.


Enterprise

An organization with a defined mission/goal and a defined boundary, using information systems to execute that mission, and with responsibility for managing its own risks and performance.

An enterprise may consist of all or some of the following business aspects: acquisition, program management, financial management (e.g., budgets), human resources, security, and information systems, information and mission management.

Použito v metodice