Podnikové řízení rizik

Metody a procesy, které podnik používá ke zvládnutí rizik spojených s posláním podniku a na vybudování důvěry nezbytné pro to, aby podnik podporoval sdílené mise.

Zahrnuje identifikaci závislostí mise na podnikových schopnostech, identifikaci a stanovení priorit rizik spojených s definovanými hrozbami, zavedení protiopatření tak, aby byla zajištěn statický postoj rizika a efektivní dynamická reakce na aktivní hrozby, a vyhodnocuje výkon podniku vůči hrozbám a podle potřeby upravuje protiopatření.


Enterprise Risk Management

The methods and processes used by an enterprise to manage risks to its mission and to establish the trust necessary for the enterprise to support shared missions.

It involves the identification of mission dependencies on enterprise capabilities, the identification and prioritization of risks due to defined threats, the implementation of countermeasures to provide both a static risk posture and an effective dynamic response to active threats; and it assesses enterprise performance against threats and adjusts countermeasures as necessary.

Použito v metodice