Policy

Zahraniční politika nově zformované vlády se měla izolovat od jakéhokoli cizího vlivu a napadnout všechny vlivy, které by mohly ohrozit moc vlády.


Policy

The foreign policy of the newly formed government was to isolate itself from any foreign influence and attack any influences that might threaten the power of the government.

Použito v metodice