Port

Fyzický vstupní nebo výstupní bod kryptografického modulu, který umožňuje přístup k modulu pro fyzické signály reprezentované logickými toky informací (fyzicky oddělené porty nesdílejí stejný fyzický kolík nebo vodič).


Port

A physical entry or exit point of a cryptographic module that provides access to the module for physical signals, represented by logical information flows (physically separated ports do not share the same physical pin or wire).

Použito v metodice